КОД "КАТЕРИНИ" ШЕВЧЕНКА

  • Радчук В. Д. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: Шевченко, Катерина, поезія, живопис, переклад, тлумачення, код, знак, стиль, ціле

Анотація

Студія ілюструє попередню, "Перекладач Тарас Шевченко" ("Шевченкознавчі студії", 2021, вип. 1 (24), с. 46–75), розкриваючи далі проблему взаємної перекладності поезій і картин Т. Шевченка у світлі "Лаокоона" Лессінга і з погляду сучасних семіотики та герменевтики. Автор підкреслює специфіку мови кожного виду мистецтва і тяжіння мистецтв одне до одного завдяки їхній специфіці. "Катерину" досліджує як знакову надбудову з глибоким корінням смислотворення, як цілісну ієрархічну полісистему художніх кодів. У плані інтерсеміотики оцінює можливість сприймати й відтворювати відповідними питомими засобами картину в поемі й поему в картині. Також заторкує проблему методу пізнання художнього змісту.

 

Список використаних джерел

  1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования): Учебн. пособие / И. В. Арнольд. – 3-е изд. – Москва: Просвещение, 1990. – 300 с.
  2. Барт Р. Текстуальний аналіз "Вальдемара" Е. По / Ролан Барт; пер. Х. Сохоцької та М. Зубрицької // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. 2-е вид., доп. – Львів: Літопис, 2001. – С. 497–521.
  3. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : Словник-довідник / Віталій Жайворонок. – Київ: Довіра, 2006. – 703 с.
  4. Кашкин И. А. Для читателя-современника: Статьи и исследования / Иван Кашкин. – Москва: Советский писатель, 1977. – 560 c.
  5. Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. – Киев: Синто, 1993. – 192 c.
  6. Шевченко Тарас. Повне зібрання творів: у 12 т. / Тарас Шевченко; редкол. М. Г. Жулинський (голова) та ін. – Київ: Наукова думка, 2001–2014.
  7. Shevchenko, Taras. Catherine // Encyclopedia of the life and works. Доступ: https://www.t-shevchenko.name/en/Painting/1840-42/Catherine.html.
Опубліковано
2023-02-09