СТУДІЇ НАД ШЕВЧЕНКОМ: НОВІТНЯ КОМПАРАТИВНА ПАРАДИГМА

 • Людмила Грицик Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: порівняльне літературознавство, шевченкознавство, компаративний дискурс, компаративні підходи, напрямки досліджень, пізнавальні можливості

Анотація

Простежуються порівняльні шевченкознавчі дослідження третього, за Е. Касперським, періоду, коли компаративістика постає як окрема форма дискурсу, є "самостійною галуззю пізнавальної рефлексії про літературу і культуру". Визначено основні напрямки досліджень, завдання, простежено ефективність теоретико-методологічних підходів, поле порівняльних вивчень.

Список використаних джерел

 1. Клочек Г. Синергія літературного твору: навч. посіб. з теорії літературного твору. Дніпро: Середняк Т. В., 2020. 240 с.
 2. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика: навч. посіб. К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. 347 с.
 3. Александрова Г. Помежів'я (українське порівняльне літературознавство кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.): Монографія. К.: ВПЦ "Київський університет",2009. 416 с.
 4. Сумцов М. О мотивах поэзии Т. Г. Шевченка // Киевская старина. 1898. № 2. С. 210–228.
 5. Сумцов М. Шевченкознавчі студії. до 165-річчя від дня народження: [статті, рецензії, бібліографія]; НАН України. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. К.: Четверта хвиля, 2019. 303 с.
 6. Тетеріна О. Феномен української еміграційної компаративістики: діапазон руху, пошукові орієнтири, європейський контекст [Автореф. д-р філол. наук]. К.: Прінтцентр, 2021. 40 с.
 7. Зеров М. Шевченківський збірник // Україна. 1924. № 3.
 8. Білецький Л. Основи літературно-наукової критики (спроби літературно-наукової методології). Том 1. Книга перша. Прага: Український громадський видавничий фонд, 1925. 307 с.
 9. Генералюк Л. Універсалізм Шевченка. Взаємодія літератури і мистецтва. К.: Наукова думка, 2008. 544 с.
 10. Наливайко Д. Компаративістика й історія літератури. К.: Акта, 2007. 426 с.
 11. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. 431 с.
 12. Клочек Г. Поетика візуальності Тараса Шевченка. К.: Академвидав, 2013. 252 с.
 13. Нахлік Є. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. Серія "Літературознавчі студії". Вип. 8. Л., 2003. 568 с.
 14. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. М.: Прогресс, 320 с.
 15. Дзюба І. Тарас Шевченко // Історія української літератури. У 12 т. Т. 4. К.: Наукова думка, 2014. 782 с.
 16. Зепетнек С.-Т. Нова компаративістика як теорія і метод // Сучасна літературна компаративістика: стратегія і методи. Антологія. К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. 487 с.
 17. Боронь О. Спадщина Кобзаря Дармограя. Джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей. К.: Критика, 2017. 489 с.
 18. Поліщук В. Повісті Т. Шевченка і розвиток повістевого жанру в українській літературі (до постановки проблеми) // Шевченко і європейська культура. Зб. праць 33 наукової шевченківської конференції. Черкаси: Брама, С. 190–196.
 19. Fokkema D. Comparative Literature and the New Paradigma // Canadian Review of Comparative Literature. 1983. P. 13–14.
 20. Касперський Е. Про теорію компаративістики // Література. Теорія. Методологія. К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. 543 с.
Опубліковано
2024-01-09