ЗАСАДИ АНТИКОЛОНІАЛЬНОГО ДИСКУРСУ В ПОЕЗІЯХ Т. ШЕВЧЕНКА

 • Анна Гудима Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: поезія Т. Шевченка, антиколоніальний дискурс, козацька традиція, устрій російської імперії, національна ідентичність

Анотація

Окреслюються засади антиколоніального дискурсу поета, спираючись на авторитетні судження шевченкознавців та постколоніальні дослідження українських учених. Творчість Т. Шевченка відповідала викликам і потребам національного буття, коли під пресом денаціоналізуючої імперської політики українцям загрожувала втрата своєї національної ідентичності. Антиколоніальний дискурс митця актуалізується у зв'язку із сучасними викликами та потребою розуміти культурні процеси в українському національно- визвольному русі і потребує уважного прочитання. Такими важливими формами заперечення імперського в дискурсі митця є Шевченків україноцентризм, націотворча суть його поезії, зображення російської імперії як "темного царства" з усіма належними йому характеристиками: безмежне свавілля царя як першоджерело зла і беззаконня, свавілля його чиновників, з одного боку, а з другого – московське холопство; придушення вільної думки, сувора цензура; неволя, бідність, деморалізація, загарбницькі війни. У межах своєї антиколоніальної концепції він розвінчує ідолів імперії – царів; протиставляє українське як вище – гуманне та демократичне – москальському – як антигуманному та рабському; інтерпретує доколоніальну козацьку добу як пору власного панування із вкоріненими принципами волі та рівності; ремствує через страждання пригнобленої російською імперією України; деміфологізує імперські міфи: Переяславської ради, начебто "братерства" українців та московитів; огуджує малоросійство як інспіроване імперією розповсюджене явище покручництва серед українців тощо. Шевченків контрдискурс імперському дискурсу працював на утвердження національної ідентичності, оскаржував колоніальну політику та підривав могутність і загрожував цілісності імперії.

Список використаних джерел

 1. Барабаш Ю. Тарас Шевченко : імператив України. Історіо- й націософська парадигма. К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. 181 с.
 2. Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість. 2-ге вид., доопрац. К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. 718 с.
 3. Іванишин П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко : монографія. К. : Академвидав, 2008. 392 с.
 4. Клочек Г. Д. Поезія Тараса Шевченка : сучасна інтерпретація : навч.-метод. посіб. К. : Освіта, 1998. 384 с.
 5. Луців Л. Бо москалі чужі люди. Наш Шевченко. Збірник-альманах на 1961 рік. Джерзі Ситі – Нью-Йорк, 1961. С. 35–50.
 6. Наливайко Д. Шевченко, романтизм, націоналізм. Слово і Час. № 3. С. 3–21.
 7. Франко І. Темне царство. Франко І. Шевченкознавчі студії / Упоряд. М. Гнатюк. Л. : Світ, 2005. С. 56–77.
 8. Шевченко Т. Повне зібрання творів у 6 т. Т. 1 : Поезія 1837–1847 / Редкол. М. Г. Жулинський (голова) та ін. К. : Наукова думка, 2003. 784 с.
 9. Шевченко Т. Повне зібрання творів у 6 т. Т. 2 : Поезія 1847–1861 / Редкол. М. Г. Жулинський (голова) та ін. К. : Наукова думка, 2003. 784 с.
 10. Шевчук В. О. "Святий Чигирин" : Бачення української історії в поезії Тараса Шевченка. Шевчук В. О. "Personae verbum" (Слово іпостасне) : Розмисел. К. : Твім інтер, 2001. С. 33–73.
 11. Шкандрій М. В обіймах імперії: Російська і українська літератури новітньої доби / Пер. П. Таращук. К. : Факт, 2004. 496 с.
 12. Юрчук О. У тіні імперії : Українська література у світлі постколоніальної теорії : монографія. К. : ВЦ "Академія", 2013. 224 с.
Опубліковано
2024-01-10