ГУБНІ ПРИГОЛОСНІ В МОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ АРТИСТІВ (на матеріалах аудіодекламування віршів Тараса Шевченка)

  • Олександра Касьянова Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: губний (лабіальний) приголосний, фонема, звук, варіант, варіативність, соціофонетика

Анотація

За допомогою слухового аналізу експериментально-фонетичного методу схарактеризовано мовлення українських артистів, які озвучили вірші Тараса Шевченка. Підбір інформантів для вивчення особливостей реалізації губних фонем української мови здійснено з урахуванням методики соціофонетики. Обрана мала соціальна група як джерело дослідження алофонного варіювання губних фонем репрезентативна з погляду – регіонального (усі мовці з різних регіонів України), вікового (дорослі, молодь, діти) та професійного (різні спеціалізації артистів – актори, музиканти, режисери, диктори тощо) критеріїв.

Список використаних джерел

  1. Бас-Кононенко О. В. Вимовні норми як мірило милозвучності української мови (на матеріалі орфоепічних словників). Українська мова. 2019. № 1. С. 103–114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2019_1_10
  2. Дудник З. В. Артикуляторний жест: онтологія і аналіз (експериментально- фонетичне дослідження): Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К., 2004. 280 л. +Дод. л. 224–280. Бібліогр.: л. 181–223.
  3. Мосенкіс Ю. Л. Поняття милозвучності української мови. URL: http://trypillia.narod.ru/articles/mylint.htm
  4. Касьянова О. А. Діапазон варіативності губних приголосних у сучасному українському мовленні (експериментально-фонетичне дослідження): дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. К., 2021. 249 с.+ 174 л.
  5. Касьянова О. А. Варіативність губних приголосних у мовленні філологів (на матеріалах відеомарафону #Сковорода300). Літературознавчі студії. № 2 (63). С. 77–87.
  6. Плахотнікова О. Ю. Корпус українського усного мовлення: теоретичні засади побудови й основи практичного втілення : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2017. 280 арк. Додатки: арк. 214–280.
  7. Плющ Н. П. Зони фонетичної інтерференції в українській мові (лінгвістичний і соціолінгвістичний аспект). Українське мовознавство. № 24. 2002. С. 67–74.
  8. Рібцун Ю. В. Формування фонологічного компоненту мовленнєвої діяльності у дітей за умов нормального та порушеного онтогенезу. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. 2012. № 22. К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. С. 219–222 (Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія).
Опубліковано
2024-01-10