"БОЖЕСТВЕННІ ПРОПОРЦІЇ" ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОСТАННІХ ЛІТ

 • Валерій Корнійчук Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: поезія, золотий перетин, божественна пропорція, віршовий рядок, композиція, структурний аналіз

Анотація

Проаналізовано поезію Тараса Шевченка останніх літ, у якій спостерігаються феноменальні властивості золотого перетину як підсвідомого, інтуїтивного членування поетичного тексту на два нерівномірні відрізки (≈ 0,62 і 0,38) з кульмінаційним переломом ліричного переживання чи виразною фіксацією провідного мотиву. Божественна пропорція в окремих випадках позначає смислову серцевину твору, окреслює афористичні вирази, служить композиційним маркером, антитезою до попередніх рядків, розділяє різнопланові частини, підсилює домінанту вірша, змінює його метричну будову тощо. У висновку підкреслено, що прочитання творів Тараса Шевченка крізь призму божественної пропорції лише один із можливих новітніх способів структурного аналізу поетичних текстів, який дозволяє проникнути в їхні глибини, виявити в них приховані таємні смисли, несподівані ракурси, наблизитися до вічної загадки гармонії, властивої не лише живій і неживій природі, а й геніальним художникам слова.

Список використаних джерел

 1. Азарова Л. «Золота пропорція» як вияв гармонії у поетичній творчості Тараса Шевченка. Одеський лінгвістичний вісник: збірник наукових праць. Вип. 3. Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. Одеса: «Видавничий дім «Гельветика», 2014.
 2. Антонович М. «І Архімед, і Галілей» (Інтерпретація). Український історик. 1989. № 1–3.
 3. Барабаш Ю. «...Людей і Господа любить” (любов як ментальна й поетична константа творчості Тараса Шевченка). Слово і Час. 2007. № 3.
 4. Білецький Л. Останній вірш 1861 року. Шевченко Т. Кобзар. Т. 4. Вінніпеґ: Видавнича спілка «Тризуб», 1954.
 5. Боднар О. Золотий переріз і неевклідова геометрія в науці та мистецтві. Львів: Українські технології, 2005.
 6. Даниленко І. «Подражаніє 11 псалму». Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Київ, 2015. Т. 5: Пе–С.
 7. Даниленко І. «Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19». Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Київ, 2015. Т. 5: Пе–С.
 8. Даниленко І. «Світе ясний! Світе тихий!». Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Київ, 2015. Т. 5: Пе–С.
 9. Даниленко І. «Тим неситим очам». Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Київ, 2015. Т. 6: Т–Я.
 10. Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці: у 2 т. Київ: Наукова думка, 1970. Т. 2.
 11. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. Київ: Факт, 2009.
 12. Задорожна Л. Велика туга на роздоріжжі краси й любові (поетичний образок Т. Шевченка «N. N.» («Така ж, як ти, колись лілея…»). Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2012. Вип. 15.
 13. Івакін Ю. Коментар до «Кобзаря» Шевченка: поезії 1847–1861. Київ: Наукова думка, 1968.
 14. Історія української літератури: у 12 т. Київ: Наукова думка, 2014. Т. 4: Тарас Шевченко.
 15. Кисельова Л. «Ісаія. Глава 35. Подражаніє». Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Київ, 2013. Т. 3: І–Л.
 16. Кисельова Л. Н. Т. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Київ, 2013. Т. 4: М–Па.
 17. Кобзарь Тараса Шевченка. Санктъ-Петербургъ, 1867.
 18. Коваль А., Коптілов В. Крилаті вислови в українській літературній мові. Київ: Вища школа, 1975.
 19. Корнійчук В. Гармонія «Золотого перетину» в ліриці Івана Франка. Studia Ingardeniana. Lublin 2011. T. 2: Poetyka tekstu literackiego.
 20. Корнійчук В. Золоті пропорції поезії Івана Франка. Слово і Час. № 8.
 21. Майфет Г. Композиційна архітектоніка поезії «Мені однаково» та її відтворення в німецькому та англійському перекладах. Шевченко. Харків, 1930. Річн. 2-й.
 22. Мовчанюк В. «Росли укупочці, зросли». Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Київ, 2015. Т. 5: Пе–С.
 23. Нахлік Є. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. Львів, 2003.
 24. Науменко Н. Чи можливий принцип «золотого перерізу» у вільному вірші? Питання літературознавства: науковий збірник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 2011. Вип. 84.
 25. Неділько Г. Тарас Шевченко: Життя і творчість: Книга для вчителя. Київ: Радянська школа, 1988.
 26. Никитенко А. Дневник: в 3 т. Москва: Гослитиздат, 1955. Т. 2: 1958–1965.
 27. Новиченко Л. «Доля». Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Київ, 2012. Т. 2: Г–З.
 28. Оголевець А. «О люди! люди небораки!..». Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Київ, 2013. Т. 4: М–Па.
 29. Оголевець А. «Я не нездужаю нівроку». Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Київ, 2015. Т. 6: Т–Я.
 30. Павлик М. Слівце про цинізм у літературі [з приводу однойменної статті М. Драгоманова]. Народ. 1893. № 17.
 31. Плющ Л. «Вільготно гойдається зламана віть…». Слово і Час. 1991. № 11.
 32. Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка. Навколо «Москалевої криниці»: Дванадцять статтів. Едмонтон: Канадський інститут українських студій – Альбертський університет, 1986.
 33. Россовецький С. «І тут, і всюди – скрізь погано». Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Київ, 2013. Т. 3: І–Л.
 34. Сверстюк Є. На святі надій: Вибране. Київ: Наша віра, 1999.
 35. Сидоренко Г. Естетичне значення віршового ритму. Радянське літературознавство. 1986. № 1.
 36. Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко. Інтерпретації. Варшава, 1934.
 37. Соловей Е. «Во Іудеї во дні они». Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Київ, 2012. Т. 1: А–В.
 38. Соловей Е. «Слава». Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Київ, 2015. Т. 5: Пе–С.
 39. Соловей Е. «Хіба лежачого не б’ють…». Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Київ, 2015. Т. 6: Т–Я.
 40. Теряєв Д. Ритм і золотий перетин у структурі поетичного мовлення (експериментально-фонетичне дослідження). Віршознавчий семінар, присвячений пам’яті Галини Кіндратівни Сидоренко: Збірник наукових праць та спогадів. Київ, 2008.
 41. Тихолоз Б. Логос Еросу: реабілітація libido sexualis у пізній ліриці Тараса Шевченка та Івана Франка. Українське літературознавство. Збірник наукових праць. Вип. 67. Львів: ВЦ Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006.
 42. Франко І. Зібрання творів: у 50 т. Київ: Наукова думка, 1976. Т. 2: Поезія.
 43. Франко І. Зібрання творів: у 50 т. Київ: Наукова думка, 1976. Т. 3: Поезія.
 44. Чалий М. Т. Г. Шевченко на Україні в 1859 році. Спогади про Тараса Шевченка. Київ: Дніпро, 1982.
 45. Чамата Н. Лірика Тараса Шевченка. Аналізи й інтерпретації. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2014.
 46. Чамата Н. Метафора як основа композиції зіставлення у віршах Т. Г. Шевченка. Поетика. Київ: Наукова думка, 1992.
 47. Шевельов Ю. 1860 рік у творчості Тараса Шевченка. Записки НТШ. Т. ССХХIV: Праці філологічної секції.
 48. Шевченківський словник: у двох томах. Київ: УРЕ, 1978. Т. 2: МОЛ – Я.
 49. Шевченко Т. Повне зібрання творів: у 12 т. Київ: Наукова думка, 1991. Т. 2: Поезія, 1847–1861 рр.
 50. Шевченко Т. Повне зібрання творів: у 12 т. Київ: Наукова думка, 2001. Т. 6: Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю. 2013.
 51. Янів В. Властивості української духовости в «Молитвах» (1860) Тараса Шевченка. Визвольний шлях. №. 12.
Опубліковано
2024-01-10