СУЧАСНЕ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО: ОЦІНКА ЗАСОБАМИ GOOGLE

  • Василь Пивоваров Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: шевченкознавство, Тарас Шевченко, Google Trends, мова пошуку, діалог культур

Анотація

Запропоновано використання інноваційного підходу до оцінки (вимірювання) зацікавленості темою шевченкознавства засобами Google в Україні та світі. Оцінено прийомами Google Trends у сучасних умовах попит на тему шевченкознавства в Україні та світі, визначено, як часто користувачі Інтернету звертаються до постаті Тараса Шевченка у світі, як в інформаційному полі культури різних держав (на прикладі Польщі) тема шевченкознавства є поширеною, в яких регіонах України та світу найчастіше цікавляться постаттю Тараса Шевченка в наш час. Встановлено, що тема постаті самого Тараса Шевченка є актуальною у всьому сучасному просторі, але тема шевченкознавства потребує подальшої інформаційної підтримки з боку громадян України та їхніх друзів у всіх країнах світу.

Список використаних джерел

  1. Бринза Н. Використання інструментарію пошуково-аналітичної системи Google Trends в дослідженнях. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології та системи”: тези доповідей, 8–9 квітня 2021 р. Харків : ФОП Бровін О.В., 2021. С. 38 ISBN 978-617-7912-98-8
  2. Жулинський М. Шевченкознавство: стан і перспективи. Слово і час. № 3. С.61-66. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/ handle/123456789/172445/07-Zhulynsky.pdf?sequence=1
  3. Ільницький М. Еміграційне шевченкознавство: спектр інтерпретацій. Слово і Час. № 4. С. 3-16. URL: http://dspace. nbuv.gov.ua/handle/123456789/144883
  4. Кравченко С. І. Маловідома в Україні праця Павла Зайцева “Шевченко і Поляки” на шпальтах часопису “Biuletyn Polsko-Ukraiński” (Варшава 1932–1938) Образ : наук. журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Сум. держ. ун-т. Суми, 2015. Вип. 3(18). С. 155-162.
  5. Любовець Г. В. Пошукові системи в мережах Інтернету. Збірник наукових праць Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка. Вип. 50. С. 202-210. URL: http://nbuv.gov. ua/UJRN/Znpviknu_2015_50_35 (дата звернення: 01.04.2021). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Znpviknu_2015_50_35
  6. МЗС: Тарас Шевченко - світовий рекордсмен за кількістю встановлених пам’ятників. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mzs-ukrayini-zrobilo-tarasa-shevchenka-svitovim-rekordsmenom-za-kilkistyu-vstanovlenih-pamyatnikiv
  7. Пивоваров В. М. Оцінка популярності сучасного філософськогуманітарного дискурсу засобами Google. Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики. С. 92–94. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/2262/1/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%9D%D0% A3%D0%95%D0%A2%20-%20%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD% D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%9C%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%282021%29.pdf#page=92
  8. Google Trends – керівництво для користувача. URL: https://www.unisender.com/ru/blog/sovety/google-trends/
  9. Kliuiev O., Vnukova N., Hlibko S., N. Brynza, Davydenko D. Estimation of the Level of Interest and Modeling of the Topic of Innovation Through Search in Google In: Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, 23-24 April, COLINS 2020. Рp. 523- 94 535. URL: http://repository.hneu.edu.ua/ bitstream/123456789/23306/ 1/O.%20 Kliuiev2c%20N.%20Vnukova%2c%20S.%20H (дата звернення: 01.04.2021)

 

Опубліковано
2024-01-11