ОСОБЛИВИЙ РОМАН ПРО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ("Шевченко між світами" Станіслава Росовецького)

 • Володимир Поліщук Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: шевченкіана, роман, жанр, фантастика, містика, хронотоп, домисли, сюжетні колізії, образотворення, контексти

Анотація

Проаналізовано зазначений роман відомого вченого й письменника Станіслава Росовецького як самодостатній твір, а також у певних типологічних зіставленнях твору зі студією "Тарас Шевченко. Сучасна біографія" цього ж автора та в контексті з шевченківською
життєписною біографікою, передовсім романами останнього двадцятиріччя (творами Володимира Кепича, Зіновія Легкого, Костянтина Тур-Коновалова та Дениса Замрія, Галини Тарасюк, Антонії Цвід, Олександра Денисенка та ін.). Указано насправді оригінальні жанрові вирішення романіста, які своєю чергою посутньо вплинули на організацію хронотопу твору, на активне застосування домислово-вимислових (тих же фантастичних і містичних) операцій, на своєрідність використання документальності як питомих рис художньо-біографічної літератури. Зауважено, що аналізований твір має достатньо виразні ознаки інтелектуального роману, обумовлені передовсім різнобічною ерудицією автора. Проаналізовано своєрідну "нафантазовану" структуру роману, три основні частини якої ‒ три "подорожі в минуле" романного Шевченка ‒ означені як альтернативні до реальних історій поетового життя, покликані, за авторською версією, "полегшити" його долю на Страшному Суді. Відзначено, що, за всієї нафантазованої умовності сюжетних колізій, окремі епізоди роману є достатньо суперечливими, дискусійними чи й провокативними, зокрема виписані в "другій подорожі". Передовсім це стосується авторських інтерпретацій відомої історії взаємин Шевченка з родиною Гернів і прапорщиком Ісаєвим, тлумачення Тарасом "у сні" власного автопортрета, на якому він, майже оголений, простує берегом Аральського моря, показ поета ‒ автора поеми "Каваказ" (!) ‒ охочим підкорювачем тубільного населення в азійських степах. Зауважено на посутній "інакшості" романних образів ряду відомих історичних персоналій (Честахівський, Некрасов та ін.), на виразному інтимно-любовному дискурсі, а також і на виважених художніх резюмуваннях щодо образу Шевченка, попри витворені в романі альтернативні історії.

Список використаних джерел

 1. Акіншина І. М. Жанрово-стильові особливості художньо-біографічної прози 80–90-х років ХХ століття: автореф. дис. …канд. філол. наук. 10.01.01. Дніпропетровськ, 2005. 19 с.
 2. Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т. 1 / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. К.: ВЦ "Академія", 2007. 608 с.
 3. Поліщук В. Т. Музи Тараса Шевченка. Інтимно-любовні дискурси української літературної шевченкіани: монографія. К.: Вид-во Ліра-К, 2023. 338 с.
 4. Поліщук В. Тарас Шевченко і татарка Забаржада: творчі інтерпретації взаємин (за творами літературної шевченкіани). Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Філологія". Вип. 50. Дрогобич, 2022. С. 125–134.
 5. Росовецький С. Стилем екскурсовода ‒ про популярну біографію Шевченка. "Слово Просвіти". 2021. 22‒28 квіт. С. 10.
 6. Росовецький С. Шевченко. Сучасна біографія. К.: ДУХ і ЛІТЕРА, 2020. 472 с.
 7. Росовецький С. Шевченко між світами. Біографо-фантастичний роман. К.: ДУХ і ЛІТЕРА, 2022. 328 с.
 8. Савенко І. Л. Жанрово-стильові особливості біографічного роману-пошуку: автореф. дис. …канд. філол. наук: 10.01.06. Тернопіль, 2006. 19 с.
 9. Сиротюк М. Український радянський історичний роман. К.: Видавництво Академії наук Української РСР, 1962. 396 с.
 10. Спогади про Тараса Шевченка / Упоряд. В.С. Бородіна і М.М. Павлюка. К.: Дніпро, 1982. 547 с.
 11. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Т. 5: Пе ‒ С. НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]. К., 1040 с.
Опубліковано
2024-01-11