ФЕНОМЕН ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У СПРИЙНЯТТІ ЗАРУБІЖНОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ В ЮВІЛЕЙНІ 1961–1964 РОКИ

 • Людмила Чорна Шевченківський національний заповідник
Ключові слова: ювілейні 1961–1964 роки, могила Тараса Шевченка,

Анотація

Розкриваються особливості сприйняття творчого спадку Тараса Шевченка радянським шевченкознавством та зарубіжною громадськістю у ювілейні 1961–1964 роки. Підкреслюється прагнення радянської влади доказати світовій громадськості, що українці живуть у "сім'ї вольній, новій", такій, про яку мріяв Тарас Шевченко. Відзначено вплив комуністичної ідеології на оцінку радянської дійсності в Україні частиною української діаспори та країн "соціалістичного табору". На прикладі неприйняття землі із могили Тараса Шевченка для поміщення її у пам'ятник поету у Вашингтоні, взяту від офіційної влади, показано відношення національно свідомої частини української діаспори до радянської влади. Підкреслено всесвітнє значення творчості Тараса Шевченка.

Список використаних джерел

 1. Андрухович Юрій. Диявол ховається в сирі. Вибрані спроби 1999–2005 рр. К.: Часопис "Критика", 2007. 318 с.: https://coollib.com/b/450040-yuriyandruhovich-diyavol-hovayetsya-v-siri/read (дата звернення 15.03.2023)
 2. Батькові Тарасові – Батько Союз. Свобода. Українська Національна Асоціація. Джерсі Сіті. Нью Йорк. 192 с. To our Patron – Ukrainian National Svoboda. Jersey City – New York. 192.
 3. Всенародна шана: відзначення сторіччя з дня смерті та 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка / редкол.: М. П. Бажан (голова) та ін. ; упоряд.: В. С. Бородін, В. М. Булат, С. І. Кобеляцький, Л. Ф. Кодацька, Ф. П. Погребенник, С. Д. Попель ; вступ. ст. П. Тронько. К.: Наук. думка, 1967. 512 с.
 4. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? К.: Вид. дім "Києво-Могилянська акад.", 2005. 336 с.
 5. Доманицький Віктор. Тарас Шевченко. 1961. (Синтетично-націологічні студії його життя й творчости). Бібліотека націологічної літератури. Випуск 2. Чікаго – Іллінойс: Українська Видавнича Спілка в Чікаго, 1961. Накладом автора. 117 с.
 6. Драган Антін. Шевченко у Вашінгтоні. До історії пам'ятника Кобзареві України у столиці Америки. Джерсі Сіті – Нью-Йорк: В-во Українського Народного Союзу "Свобода", 1984. 138 с.
 7. З життя і творчости Тараса Шевченка. Видано для відмічення сотих роковин смерти поета. 1861–1961 Накладом і друком Видавничої Спілки Тризуб, Манітоба, Канада. 159 с. http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/ua/ elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00001518
 8. Литвин Володимир. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії. Голос України. 7 березня 2014. № 44.
 9. Memorial Book. Пропам'ятна книга. Taras Shevchenko, Тарас Шевченко. 150: Washington, D.C. : Shevchenko Memorial Committee of America, 1964. 128 с. (укр. та англ. мовами).
 10. Павличко Соломія. Моделі шевченкознавства в радянській і нерадянській літературі – інші есе та дослідження. https://ukrlit.net/info/theory_1/85.html (дата звернення 21.03.2023).
 11. Реєнт О. Тарас Шевченко в українському національному відродженні: історія ювілеїв. Краєзнавча Шевченкіана України. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, м. Канів, 24–25 жовтня 2014 /за заг. ред О. П. Реєнта. К., С. 7–16.
 12. Романенко Олена. Зняти ювілейну позолоту: три магістралі сучасної шевченкіани. Літакцент. 10. 03. 2020. http://litakcent.com/2020/03/10/znyatiyuvileynu-pozolotu-tri-magistrali-suchasnoyi-shevchenkiani/ (дата звернення 26.11.2021).
 13. Стасюк Платон. Як це справді було? Справа неприйнятої землі з шевченкової могили. Нью-Йорк, накладом автора. 1963. 62 c.
 14. Стасюк Платон. На чисту воду. Друга дія історії неприйнятої землі з шевченкової могили. Нью-Йорк, накладом автора. 1965. 95 c.
 15. Тарас Шевченко. Пророк України. 1814–1861–1961. Бібліотека "Вільного слова", ч. 6. Торонто, Канада: видавництво "Вільне слово", 1961. 32 с.
 16. Хархун Валентина. "Нам треба голосу Тараса…" Культ Кобзаря в радянській поезії. Слово і Час. 2014, № 4. С. 3–18.
 17. Чорна Л. Світло і тіні міжнародного відзначення ювілеїв Тараса Шевченка у 1961–1964 роках. Тарас Шевченко і європейська культура: Збірник праць Міжнародної тридцять третьої наукової Шевченківської конференції (20–22 квітня 1999 року). Київ–Черкаси: Брама, 2001. 368 с.
 18. Шабльовський Є. С. Пролетарська революція і Шевченко. НДІ ім. Т. Шевченка, Київська філія. Харків : Література і мистецтво, 1932. 195 с.
 19. Ювілейний Календар-альманах Українського Народного Союзу на рік 1964 у 150-річчя народження Тараса Шевченка. Джерзі Ситі–Нью-Йорк: Видавництво "Свобода", 224.
Опубліковано
2024-01-12