Інформація для авторів

 

1. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ СТАТТІ

Вимоги до структури та змісту статті відповідають положенням Національного стандарту України ДСТУ 7152:2020. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках та Рекомендаціям ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою.

До структурних елементів статі належать:

 1. Індекс УДК.
 2. Цифровий ідентифікатор публікації (DOI).
 3. Відомості про автора (авторів).
 4. Назва статті.
 5. Анотація.
 6. Ключові слова.
 7. Основний текст статті.
 8. Інформація про внесок авторів.
 9. Подяки, джерела фінансування.
 10. Список використаних джерел.
 11. Дати надходження до редакції журналу, рецензування, схвалення до друку статті.
 12. Переклад відомостей про автора (авторів), назви статті, анотації, ключових слів.

 

 1. ІНДЕКС УДК

Індекс УДК розміщують у лівому верхньому куті сторінки. 

Інформаційно-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича надає платні послуги з визначення індексу УДК (25 грн один індекс). Послугу можна одержати в кім. 24 бібліотеки, або зателефонувати: (044) 239 33 53 (33-53), або надіслати листа на е-пошту bibliograflib@gmail.com, у якому написати своє ім’я, прізвище, посаду, назву статті та анотацію до статті.

 1. ЦИФРОВИЙ ІДЕНТИФІКАТОР ПУБЛІКАЦІЇ (DOI)

Цифровий ідентифікатор DOI розміщують окремим рядком під індексом УДК. Цифровий ідентифікатор DOI присвоює засновник і видавець журналу. 

 1. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА (АВТОРІВ)

Порядок авторів потрібно визначити до подання рукопису (див. «Авторство та співавторство» покликання на пункт редакційної політики). Будь-які зміни, внесені після подання рукопису, мають схвалити всі автори. У відомостях про автора повинні бути такі елементи:

 • ім’я, прізвище;  
 • науковий ступінь, вчене звання;
 • унікальний ідентифікатор автора досліджень ORCID ID;
 • корпоративна е-пошта автора (авторів);
 • основне місце роботи чи навчання на час дослідження (назва установи чи організації), місто, країна.

Автори мають зазначати свою належність до конкретної установи, як подано на її офіційному вебсайті. У комунікації з редакцією журналу просимо використовувати офіційну корпоративну пошту. 

Скорочення у назвах наукових ступенів, вчених звань і посад українською та англійською мовами просимо подавати відповідно до табл. 1.

Таблиця 1

Скорочення у назвах наукових ступенів, вчених звань і посад

Українською

Англійською

Академічні звання

акад. НАН України

Active Member of the National Academy
of Sciences of Ukraine

чл.-кор. НАН України

Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine 

Наукові ступені

д-р (…) наук

DSc (…)

д-р пед. наук

DSc (Pedagog.)

д-р філол. наук

DSc (Philol.)

д-р  іст. наук

DSc (Histor.)

канд. (…) наук

PhD (…)

канд. пед. наук

PhD (Pedagog.)

канд. філол. наук

PhD (Philol.)

канд. іст. наук

PhD (Histor.)

д-р філософії

PhD

Вчені звання

проф.

Prof.

доц.

Assoc. Prof.

докторант

Doctoral Student

асист.

Assist.

ст. наук. співроб.

Senior Researcher

ст. дослідник

Senior Researcher

мол. наук. співроб.

Junior Researcher

наук. співроб.

Researcher

асп.

PhD Student

ад'юнкт

PhD Student

студ.

Student

бакалавр

Bachelor

магістр (який/а вчиться)

Master's Student

магістр (який/а захистив/ла диплом)

Master of Arts

ст. викл.

Senior Lecturer

викл.

Lecturer

провід. наук. співроб.

Leading Researcher

голов. наук. співроб.

Principal Researcher

здобувач

Applicant

 

 1. НАЗВА СТАТТІ

Назва статті має бути однозначною, зрозумілою фахівцям інших галузей, інформативною і конкретною: 5–9 слів, що відповідають змістові статті, без словосполучень на зразок «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…» тощо. Для оригінальної дослідницької статті бажано до назви додавати дескриптор дослідження, наприклад «перехресне дослідження» «практичне дослідження», «результати опитування» (див. детальніше вимоги щодо назви у Рекомендаціях ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою.

УВАГА! Автори подають два варіанти статті: з інформацією про авторів (файл Автори. Назва статті) та без інформації про авторів (файл Для рецензування. Назва статті). Це потрібно для подвійного сліпого рецензування.

 1. АНОТАЦІЯ

В анотації має бути відображено зміст статті, оскільки для більшості читачів вона буде основним джерелом інформації про дослідження (багато баз даних містять лише назву й анотацію).

Анотація оригінальної дослідницької статті має бути структурованою та інформативною й містити такі пункти:

Вступ (Background) (передумови, актуальність і мета дослідження).

Методи (Methods).

Результати (Results).

Висновки (Сonclusions).

Див. приклад оформлення анотації у додатку 1  та вимоги
до анотації у Рекомендаціях ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) і навчальному посібнику Аллана Ґау "Написання ефективного реферату" (розширеної анотації).

Анотація оглядової статті може бути неструктурованою, індикативною, в ній потрібно висвітлити основні тези огляду.

Обсяг анотації не менше 1 800 знаків і не більше 2 500 знаків (з проміжками).

 1. КЛЮЧОВІ СЛОВА

Для оригінальної дослідницької статті —  4–8 ключових слів. 

Для оглядової статті – 3–6 ключових слів. 

Ключові слова не мають повторювати назву статті.

 1. ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Обсяг основного тексту

Оригінальна дослідницька стаття — від 3 тис. до 8 тис. слів (до 50 тис. знаків), оглядова стаття — від 2 тис. до 5 тис. слів (30 тис. знаків).

Структура статті

Оригінальна дослідницька стаття має бути підготовлена з використанням
IMRAD-структури та містити такі основні елементи:

 • Вступ (Background) (передумови, актуальність, мета та завдання дослідження).
 • Методи (Methods).
 • Результати (Results).
 • Дискусія і висновки (Discussion and conclusions).

Детальні вимоги до кожного із зазначених структурних елементів статті подано в Рекомендаціях ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей

Оглядова стаття має бути також підготовлена з використанням IMRAD-структури без розділу "Методи".

Ілюстрації, таблиці. Усі рисунки (схеми, графіки, діаграми тощо) й таблиці повинні бути пронумеровані арабськими цифрами й розміщені безпосередньо в тексті там, де вони мають бути за змістом (а не наприкінці документа).

До рисунків потрібно дати пояснювальні підписи (під рисунком, окремим абзацом), а до таблиць —  тематичні назви (над таблицею, окремим абзацом). Підписи та назви мають відображати зміст зображень і таблиць, бути стислими й інформативними. На кожен рисунок чи таблицю потрібно покликатися в основному тексті статті й зазначати їхній порядковий номер.

Якщо статтю буде прийнято, автори завантажують окремі файли всіх рисунків високої роздільної здатності у форматах .tif або .jpg. Назви файлів для інформаційної графіки мають бути зрозумілими та відповідати назвам у тексті (наприклад, Рисунок 1, Рисунок 2). Роздільна здатність зображень: 1200 dpi для штрихового зображення, 600 dpi для відтінків сірого та 300 dpi для кольорового зображення.

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНЕСОК АВТОРІВ

Потрібно зазначити інформацію про внесок авторів у підготовку статті відповідно до CRediT (Contributor Roles Taxonomy):

 • Концептуалізація. Ідеї; формулювання або еволюція всеохопних цілей і завдань дослідження.
 • Методологія. Розроблення або проєктування методології; створення моделей.
 • Написання (оригінальна чернетка). Написання початкового варіанта (чернетки) статті.
 • Написання (перегляд і редагування). Внесення суттєвих змін, доповнень до статті.

Наприклад:

Внесок авторів: Ім’я, Прізвище —  концептуалізація, методологія; Ім’я, Прізвище — написання (оригінальна чернетка); Ім’я, Прізвище —  написання (перегляд і редагування).

 1. ПОДЯКИ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Згадайте всіх людей, які зробили вагомий внесок у дослідження, але не є співавторами: координували виконання дослідницької діяльності, надавали ресурси (дослідницькі матеріали, обчислювальні ресурси та інші інструменти аналізу).

Зазначте всі джерела фінансування. Рекомендована форма: «Цю роботу виконано за підтримки ради… (номер гранту xxxx)». 

УВАГА! Якщо фінансування не було, нічого писати не потрібно.

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бібліографічні описи у списку бібліографічних посилань наводять за бібліографічним стилем цитування APA style references (7th Edition).

Джерела у списку використаних джерел не нумерують і подають за абеткою.

Для кожного джерела потрібно зазначати DOI (за наявності).

У статті англійською мовою подають ОДИН список використаних джерел — References, у якому бібліографічний опис джерел не романським шрифтом,
а, наприклад, кириличним, арабським, китайським тощо, наводять у перекладі англійською мовою, зазначають наприкінці бібліографічного опису у квадратних дужках англійською мовою мову джерела —  [in Ukrainian], [in Chinese] тощо —  та додають у квадратних дужках бібліографічний опис мовою джерела. Наприклад:

Zhenchenko, M. (2019). Digital transformation publishing industry. Zhnets [in Ukrainian]. [Женченко, М. (2019). Цифрові трансформації видавничої галузі. Жнець].

У статті українською мовою наводять ДВА списки використаних джерел:

Список використаних джерел мовою оригіналу (бібліографічні описи подають за бібліографічним стилем цитування APA style reference).

References англійською мовою (бібліографічні описи подають за бібліографічним стилем цитування APA style reference). У References бібліографічний опис джерел
не романським шрифтом, а, наприклад, кириличним, арабським, китайським тощо, подають у перекладі англійською мовою і зазначають наприкінці бібліографічного опису у квадратних дужках англійською мовою мову джерела: [in Ukrainian], [in Chinese] тощо. Джерела, написані латиницею, наприклад польською, німецькою, іспанською тощо, залишаємо без перекладу. Наприклад:

Zhenchenko, M. (2019). Digital transformation publishing industry. Zhnets [in Ukrainian].

Bartmiński, J. (2006) Językowe podstawy obrazu świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

ФОРМАТ ПОКЛИКАННЯ НА ДЖЕРЕЛА В ТЕКСТІ

Внутрішньотекстові покликання подають у круглих дужках із зазначенням:

 • прізвища автора (якщо автор один) або перших слів назви праці (для видань без авторів), через кому року публікації і, за необхідності, через кому сторінок після скорочення "с." (укр. мовою) або "p." (англ. мовою). Назву праці можна скорочувати, а пропущені слова позначати знаком "три крапки"):

(Freeberg, 2019), (Freeberg, 2019, p. 147), (Freeberg, 2019, pp. 56–57), (Наукова спадщина…, 2017, с. 45), (Проблеми типологічної … лексикології, 2018, с. 184–185); 

 • прізвищ усіх співавторів (якщо авторів не більше трьох), року видання:

(Cornell, & Harlow, 2003), (Cornell, & Harlow, 2003, р. 200), (Dormus, Brown, & Bloom, 2013);

 • прізвища лише першого співавтора (якщо авторів понад три), скорочення "та ін." або "et al.", року видання):

(Grady et al., 2019), (Назаренко та ін., 2022);

 • прізвища та ініціалів автора, року видання (якщо у статті є покликання на роботи авторів з однаковим прізвищем, опубліковані того самого року):

(Reinberg, Т., 2005); 

 • прізвища автора, року видання першої роботи, року видання наступної роботи (якщо стаття містить покликання на роботи одного автора, опубліковані в різні роки прізвище автора не дублюють):

(Gibson, 2007, p. 115; 2010, pp. 73–75);

 • прізвища автора, року видання, малої латинської літери після року видання (якщо стаття містить покликання на роботи одного автора, опубліковані того самого року):

(Gibson, 2005a; 2005b; 2005c);

 • із зазначенням номера або назви (якщо нема номера) частини електронного джерела (тому, частини, розділу тощо) через кому після року публікації, якщо сторінки не пронумеровано.

(Brown, 2017, vol. 2).

Покликання на кілька джерел водночас подають через крапку з комою в алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора кожного джерела або назви праці для видань без автора. Наприклад, дослідники вивчали певну проблему: 

(Freeberg, 2019; Grady et al., 2019).

Основна частина покликань у публікації має бути на авторитетні джерела останніх 57 років видання. Список літератури має не менше як на 30 % містити статті, опубліковані у рейтингових журналах, які індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science. Самоцитування не повинно перевищувати 15 % від загальної кількості цитованих джерел.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ
(за APA style references)

Книжкове видання

Автор, A. A. (рік публікації). Назва книги. Видавництво.

Covey, S. R. (2013). The 7 habits of highly effective people: Powerful lessons in personal change. Simon & Schuster.

Для електронних книг або книг, які мають електронні версії, наприкінці бібліографічного опису зазначають URL, наприклад:

Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag.
https://thebigpicture-academicwriting.digi.hansreitzel.dk/

Brück, M. (2009). Women in early British and Irish astronomy: Stars and satellites. Springer Nature. https:/doi.org/10.1007/978-90-481-2473-2.

Женченко, М. (2019). Цифрові трансформації видавничої галузі.
2-ге вид., переробл. і доповн. Жнець. https://www.zhnets.com.ua/ zhenchenko-maryna-tsyfrovi-transformatsiyi-vydavnychoyi-galuzi-kyyiv-zhnets-2019-2-ge-vyd-zmin-409-s/

Стаття в журналі

Автор, A. A. (рік публікації). Назва статті. Назва журналу, номер тому (номер випуску), сторінки. URL

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

Презентація на конференції

Автор, A. A. (рік, місяць, дата проведення конференції). Назва презентації [Презентація на конференції]. Назва конференції, місце проведення конференції. URL

Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video

Матеріали конференції, опубліковані у збірнику матеріалів конференції

Автор, A. A. (рік). Назва публікації. В Прізвища редакторів збірника (ред.), Назва конференції: Число. Назва (сторінки). Видавець. URL

Bedenel, A.-L., Jourdan, L., & Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. In R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsireas, & P. Pardalos (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization (pp. 225–240). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05348-2_21

Батрак, А. К. (2015). До питання про мораторій на відчуження земельних ділянок. У Д. В. Санніков, І. В. Ігнатенко, А. П. Гетьман, М. В. Шульга (Ред.), Перші кроки в науці земельного, аграрного та екологічного права (с. 42–45). Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. http://nauka.nlu.edu.ua/download/ zemelnoe2015.pdf

Дисертація

Опублікована 

Автор, A. A. (рік). Назва дисертації [Тип роботи, Університет]. База даних. URL

Корхова, М. М. (2015). Продуктивність сортів пшениці м'якої озимої залежно від строків сівби та норм висіву в умовах Південного Степу України [Дис. канд. с.-г. наук, Миколаївський національний аграрний університет]. Інституційний репозитарій Миколаївського національного аграрного університету. http://dspace.mnau.edu.ua /jspui/handle/123456789/2677

Moss, C. L. (2015). Expanded internet art and the informational milieu (Publication No. 3740855) [Doctoral dissertation, New York University]. PQDT Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/1753118023.html?FMT=AI

Неопублікована

Автор, A. A. (рік). Назва дисертації [Неопубл. тип роботи]. Назва університету, де захищено дисертацію.

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.

Лісовський, С. А. (2004). Економіко-географічні засади збалансованого розвитку України [Неопубл. дис. д-ра геогр. наук]. Інститут географії Національної академії наук України.

Автореферат

Заїнчківська, І. П. (2020). Етнорелігійні виміри творчої спадщини І. Огієнка [Автореф. дис. канд. філос. наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова]. ENPUIR. http://enpuir.npu.edu.ua /handle/123456789/28228

Нормативно-правові акти, стандарти

Про забезпечення функціонування української мови як державної. (2019). Закон України від 25.04.19. № 2704-VIII. https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/2704-19

International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use (ISO Standard № 45001:2018). https://www.iso.org/standard/63787.html

Детальні вимоги та приклади оформлення бібліографічних описів можна також подивитися у: Publication Manual of the American Psychological Association (APA), 7th Edition та у Прикладах оформлення посилань за APA (7th ed.) у списку використаних джерел.

Для коректного складання бібліографічних описів у списку використаних джерел можна використати спеціалізовані програми, наприклад: https://www.grafiati.com/uk/

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДАТИ НАДХОДЖЕННЯ
  ТА РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОГО ОПРАЦЮВАННЯ СТАТТІ

Наприкінці статті подають інформацію у форматі:

Отримано редакцією журналу / Received: 

Прорецензовано / Revised: 

Схвалено до друку / Accepted: 

 1. ПЕРЕКЛАД ВІДОМОСТЕЙ ПРО АВТОРА (АВТОРІВ),
  НАЗВИ СТАТТІ, АНОТАЦІЇ, КЛЮЧОВИХ СЛІВ

Інформацію про назву статті, відомості про автора (авторів), анотацію (не менше 1800 знаків) та ключові слова статті у перекладі англійською мовою для українськомовних статей або українською мовою для англомовних статей подають наприкінці статті після списку використаних джерел і дати надходження статті до редакції журналу.

Наприкінці кожної статті після перекладів назви статті, відомостей про автора (авторів), анотації та ключових слів статті англійською мовою для українськомовних статей або українською мовою для англомовних статей обов'язково додаємо такий текст:

ДЛЯ ОДНОГО АВТОРА

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів. Спонсори не брали участі в розробленні дослідження; у зборі, аналізі чи інтерпретації даних; у написанні рукопису; в рішенні про публікацію результатів.

The author declares no conflicts of interest. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses or interpretation of data; in the writing of the manuscript; in the decision to publish the results.

ДЛЯ ДВОХ І БІЛЬШЕ АВТОРІВ

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. Спонсори не брали участі в розробленні дослідження; у зборі, аналізі чи інтерпретації даних; у написанні рукопису; в рішенні про публікацію результатів. 

The authors declare no conflicts of interest. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses or interpretation of data; in the writing of the manuscript; in the decision to publish the results.

2. Вимоги до технічного оформлення статті

Технічне оформлення статті має відповідати вимогам Видавничо-поліграфічного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема:

 1. Текст має бути подано як файл у форматі WinWord (*.doc, *.docx) без застосування стильової розмітки.
 2. Параметри сторінки:
 • міжрядковий інтервал —  одинарний;
 • абзацний відступ —  0,5 см;
 • формат —  А4; 
 • поля:

верхнє

2,5

нижнє

2,5

ліве 

1,8

праве

1,8

від краю до верхнього колонтитула

1,7

від краю до нижнього колонтитула

1,7

 

 1. Параметри форматування структурних елементів:
 • індекс УДК —  Arial, 8 pt, напівжирний;
 • індекс DOI —  Arial, 8 pt, напівжирний;
 • відомості про автора (авторів) —  Arial, 8 pt, напівжирний;
 • назва статті —  Arial Black, 10 pt, напівжирний, всі великі літери;
 • анотація (українською та англійською мовами) —  Arial, 8 pt, курсив;
 • пункти у структурованій анотації ("Вступ", "Методи"...) — Arial, 8 pt, напівжирний, розріджений 2 pt;
 • основний текст статті —  Arial, 9 pt, звичайний;
 • таблиці (назви і табличні дані) та рисунки (позначення і підпис) —  Arial, 8 pt
 • внесок авторів — Arial, 8 pt, звичайний;
 • подяки, джерела фінансування —  Arial, 8 pt, звичайний;
 • список використаних джерел —  Arial, 7 pt, звичайний;
 • інформація про дати надходження та опрацювання — Arial, 7 pt, напівжирний, розріджений 1 pt;
 1. Додаткові вимоги до тексту статті:
 • кожну абревіатуру вводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення; лише потім можна користуватися введеною абревіатурою;
 • усі цитати подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу), обов'язково супроводжуючи їх посиланнями на джерело та конкретну сторінку; 
 • усі покликання зі списку використаних джерел мають бути наведені в тексті; усі покликання, наведені в тексті, також мають бути включені до списку літератури;
 • пропущені місця цитат позначати квадратними дужками з трьома крапками: […];
 • між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини ставити нерозривний інтервал (Ctrl+Shift+Space);
 • дотримуватися такого формату графічних знаків: лапки "…", апостроф …'…, тире … – … (слід використовувати коротке [–] тире, а не довге [—] чи дефіс [-]);
 • на позначення діапазону (від … до …) ставити коротке тире: с. 95–97, 30–40-х рр., квітень–травень, Київ–Львів;
 • не допускати заміни латинських літер кириличними і навпаки (наприклад, латинських o, a, c, x, p, e, H, T, I, M, B кириличними о, а, с, х, р, е, Н, Т, І, М, В), особливо у прізвищі й імені автора, назві статті, анотації, ключових словах, бібліографічних покликаннях, оскільки це може спричинити помилкове індексування публікації та унеможливити її ідентифікацію у пошукових і бібліометричних системах.

Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де повинні бути визначені актуальність і новизна дослідження. 

Статті надсилати на електронну адресу: shevchenko.center@gmail.com як текстовий файл без переносів у словах та інтервалів між абзацами: редактор Microsoft Word, назва документа – латиницею (прізвище та ініціали автора, дата), напр.: Mikhno_I._01-04-21. В окремому файлі (Mikhno_I._Abstract_01-04-21) продублювати розширену англомовну анотацію українською мовою. 

Матеріалів, у яких не дотримано цих вимог та норм чинного правопису, чи таких, що не відповідають проблематиці збірника або публікувалися раніше, редакція розглядати не буде.

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ (PDF)

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ (DOCX)