Інформація для авторів

До друку приймаються неопубліковані раніше рукописи, що мають наукову новизну, відповідають цілям й науковій спеціалізації журналу. 

Обов’язковими вимогами до поданих на розгляд редколегії матеріалів є точність наведених фактів, цитат і покликань на всі використані джерела. 

Шрифт Times New Roman, 14-й кегль; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,5 см (не застосовувати замість нього табуляцію або пропуски). Поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве – 2,5 см. 

Структурні компоненти рукопису:

 • Вступ (мета, предмет і об’єкт дослідження, історія дослідження проблеми);
 • Методологія дослідження;
 • Основна частина (виклад матеріалу);
 • Експериментальна частина (за необхідності);
 • Результати дослідження;
 • Висновки і перспективи дослідження.

Порядок розташування:

 1. 1Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) –ліворуч. 
 2. Інформація про автора/авторів – у наступному рядку праворуч: ініціали, прізвище – жирним шрифтом, у тому ж рядку звичайним шрифтом – науковий ступінь, вчене звання, у наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, її розташування), назва країни (для іноземних авторів), ORCID ID, SCOPUS ID та інше (якщо є), e-mail.
 3. Через рядок – назва публікації (повинна стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів і здійснення бібліографічного пошуку) – ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, ЖИРНИМ ШРИФТОМ
 4. Через рядок – анотація мовою публікації (600–800 знаків); 12-й кегль, курсив. З наступного рядка – ключові слова (не менше 5). 
 5. Через рядок – текст статті (обсяг – до 1 друкованого аркуша (40 000 символів із пропусками)).
 6. Через рядок – список використаних джерел в алфавітному порядку (відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»); 12-й кегль.
 7. 7Через рядок – транслітерований латиницею список використаних джерел (REFERENCES); 12-й кегль. При відтворенні українського тексту керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (http://ukrlit.org/transliteratsiia). У кінці вказується мова оригіналу, наприклад: (in Ukrainian).
 8. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії. 
 9. Інформація про автора/авторів (англійською мовою) – у наступному рядку праворуч: ініціали, прізвище – жирним шрифтом, у тому ж рядку звичайним шрифтом – науковий ступінь, вчене звання, у наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, її розташування), назва країни (для іноземних авторів), ORCID ID, SCOPUS ID та інше (якщо є), e-mail.
 10. Анотація англійською мовою (не менше 1800 знаків; 12-й кегль, курсив) включно з перекладеною інформацією про автора (праворуч) та назвою статті (по центру). З наступного рядка – ключові слова (англійською мовою).

У разі, якщо статтю подано англійською мовою, анотація українською становить 1800 знаків, анотація англійською – 600–800 знаків.  

Покликання на джерело цитування оформляти у квадратних дужках, напр.: [2, 26], де 2 – номер джерела, 26 – номер сторінки.

Лапки уніфікувати за зразком – «...»; розрізняти тире ( – ) і дефіс ( - ). 

Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де повинні бути визначені актуальність і новизна дослідження. 

Статті надсилати на електронну адресу: shevchenko.center@gmail.com як текстовий файл без переносів у словах та інтервалів між абзацами: редактор Microsoft Word, назва документа – латиницею (прізвище та ініціали автора, дата), напр.: Mikhno_I._01-04-21. В окремому файлі (Mikhno_I._Abstract_01-04-21) продублювати розширену англомовну анотацію українською мовою. 

Матеріалів, у яких не дотримано цих вимог та норм чинного правопису, чи таких, що не відповідають проблематиці збірника або публікувалися раніше, редакція розглядати не буде.

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ (PDF)

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ (DOCX)