Поточний номер

Том 1 № 26 (2023): Шевченкознавчі студії. Випуск 1 (26)

Шевченкознавчі студії

Випуск 1 (26) (2023)

ISSN 2410-4094 (Print)

УДК 821.161.2’09:81’255.4(082) Шевченко Т.Г.

DOI https://doi.org/10.17721/2410-4094.2023.1(26)

Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема стилю, поетики, рецепції творчості, мови і перекладу. 

Для науковців і шанувальників творчості Тараса Шевченка.

Опубліковано: 2023-12-12

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски

Шевченкознавчі студії

ISSN 2410-4094 (Print)

DOI: https://doi.org/10.17721/2410-4094

УДК: 821.161.2’09:81’255.4(082) Шевченко Т.Г. 

Зареєстровано: Міністерством юстиції України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16159-4631Р від 11. 12. 2009 р.

Атестовано: Міністерством освіти і науки України (категорія Б)

Наказ № 491 від 27. 04. 2023 р.

Засновник-видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рік заснування: 1994 р.

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія

Мови видання: українська, англійська

Періодичність: 1 раз на рік

«Шевченкознавчі студії» – періодичне наукове видання з відкритим доступом, що підтримує відповідну Будапештську ініціативу (Budapest Open Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань і результатів досліджень.

Проблематика. Збірник висвітлює різні наукові аспекти багатогранної творчості Тараса Шевченка: рецептивний, текстологічний, філософський, релігійний, етичний, мистецький, історичний, історіографічний, просвітницький, компаративний, мовознавчий, біографічний, перекладознавчий, інтермедіальний тощо, а також дослідження ролі митця в українському та світовому культурному просторі.

Рубрики «Шевченкознавчих студій»:

  • наукові статті – публікуються оригінальні наукові дослідження, які не друкувалися раніше, відповідають тематиці збірника й оформлені відповідно до чинних вимог;
  • документи і матеріали – друкуються раніше невідомі джерела з авторськими коментарями, архівні матеріали, мемуари, епістолярії, щоденники, публіцистика, бібліографії;
  • рецензії та огляди – оприлюднюються авторські рецензії на наукові праці; огляди-презентації нових видань.

Збірник наукових праць «Шевченкознавчі студії» представлений у національній базі даних НБУ ім. В.І. Вернадського.

Вартість видання. Публікація у збірнику наукових праць «Шевченкознавчі студії» є безоплатною, фінансується коштом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Здійснюється виїмково після позитивного рецензування і прийняття статті до друку.